หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อการวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
โดย : admin
อ่าน : 281
พุธ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 


                     วันที่ 5 ตุลาคม 2562 : นางสาวกนกวรรณ ภูเด่นแดน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวปุณยาภรณ์ พูลสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และประธานคณะกรรมการน้ำชุมชนบ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อการวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืน  ณ ห้องประุชมเอนกประสงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระราชูปถัมถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน เสริมภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตัวเองสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน