ชื่อ - นามสกุล :นายวีระชน ศักดิ์พงษ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0840321436
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
หน้าที่ในกลุ่ม :