ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปุณยาภรณ์ พลูสวัสดิ์
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0999269259
Email :punyaporn.p@nfc.mail.go.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :