ชื่อ - นามสกุล :นายยศพันธ์ นาโสก
ตำแหน่ง :หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0892890397
Email :yossapun.n@nfc.mail.go.th
กลุ่ม / แผนก : ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
หน้าที่ในกลุ่ม :