ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณิชชารีย์ ก่อศรีกวีพงษ์
ตำแหน่ง :หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0889623954
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
หน้าที่ในกลุ่ม :