ชื่อ - นามสกุล :นายบุญตุ้ม มาลารัตน์
ตำแหน่ง :รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร คนที่ 1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0619467532
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเกษตรฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :