ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกนกวรรณ ภูเด่นแดน
ตำแหน่ง :รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :